Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju


Aktivnosti usluge dnevnog boravka usmerene su ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za održiv nezavisan život.


Aktivnosti usluge dnevnog boravka realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom i, u zavisnosti od potreba korisnika, obuhvataju jednu ili više sledećih aktivosti ili sl.:


1. podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslima i decom;

2. podršku u učenju, održavanju i razvijanju kontakata sa lokalnom zajednicom;

3. organizovanje radno-okupacionih odnosno edukativnih aktivnosti, koje podstiču razvoj novih znanja i veština;

4. razvijanje metoda rada koje ohrabruju učestvovanje korisnika u aktivnostima u zajednici;

5. organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;

6. organizovanje prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru dnevnog boravka, odnosno omogućavanje korisnicima da prisustvuju aktivnostima u zajednici;

7. razvoj veština za prepoznavanje i rešavanje problema;

8. razvoj komunikacionih veština;

9. razvoj veština za samozaštitu;

10. razvoj veština i znanja potrebnih za život zajednici;

11. rehabilitacione i terapijske aktivnosti.