Delatnost centra za socijalni rad


Socijalna zaštita jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći I osnaživanje za samostalan I produktivan život u društvu pojedinaca I porodica kao I sprečavanje nastajanja I otklanjanje posledica socijalne isključenosti.


Ciljevi socijalne zaštite


 1. dostići odnosno održavati minimalnu materijalnu sigurnost i nezavisnost porodice i pojedinca u zadovoljavanju životnih potreba
 2. obezbediti dostupnost usluga I ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti;
 3. stvoriti jednake mogućnosti za samostalan život i podsticati na socijalnu uključenost;
 4. očuvati i unaprediti porodične odnose kao i unaprediti porodičnu,rodnu i međugeneracijsku solidarnost;
 5. preduprediti zlostavljanje,zanemarivanje ili eksploataciju,odnosno otkloniti njihove posledice.

Ciljevi socijalne zaštite se ostvaruju pružanjem usluga socijalne zaštite I drugim aktivnostima koje predupređuju,umanjuju ili otklanjaju zavisnost pojedinca I porodica od socijalnih službi.


Pravo na socijalnu zaštitu


Svaki pojedinac I porodica kojima je neophodna društvena pomoć I podrška radi savladavanja socijalnih I životnih teškoća I stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu. Pravo na socijalnu zaštitu obezbeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite I materijalnom podrškom.


U centru za socijalni rad ostvaruju se zakonom o socijalnoj zaštiti utvrđena prava i obezbeđuje pružanje usluga socijalne zaštite. Centar za socijalni rad osniva jedinica lokalne samouprave.


Centar za socijalni rad odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih ovim zakonom i o korišćenju usluga socijalne zaštite koje obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i vrši druge poslove utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona. Centar za socijalni rad, u skladu sa aktima jedinice lokalne samouprave, učestvuje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave.


JAVNA OVLAŠĆENJA


1. U vršenju javnih ovlašćenja, centar u skladu sa zakonom odlučuje o :


 1. ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć;
 2. ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 3. ostvarivanje prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
 4. ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
 5. ostvarivanje prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
 6. hraniteljstvu;
 7. usvojenju;
 8. starateljstvu;
 9. određivanju i promeni ličnog imena deteta;
 10. merama preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;
 11. merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;

2. U vršenju javnih ovlašćenja, centar u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:


 • sprovodi postupak posredovanja –medijacije u porodičnim odnosima(mirenje i nagodba);
 • dostavlja nalaz i stručno mišljenje ,na zahtev suda u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
 • dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
 • pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
 • sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
 • vrši popise i procenu imovine lica pod starateljstvom;
 • sarađuje sa javnim tužiocem,odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
 • sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
 • podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
 • prisustvuje po odobrenju suda radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 • dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike u kojima živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
 • prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 • obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
 • stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje pomoć u izvršenju mere;
 • proverava izvršenje vaspitne mera pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
 • sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče potrebnom lečenju i sređivanju prilikama u kojima živi;
 • stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravka u ustanovi za vaspitanje i obrazovanje maloletnika;
 • dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju radi;
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom za to ovlašćen. Praćenje i proučavanje pojava u oblasti socijalne i pravne zaštite i preventivna delatnost.

Drugi poslovi centra za socijalni rad


Centar za socijalni rad inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose zadovoljavanju individualnih i zajedničkih potreba građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju je osnovan, inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema i obavlja i druge poslove u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Pružanje usluga u centru za socijalni rad


Centar za socijalni rad pruža usluge procene i planiranja